Sunday, November 15, 2015

27

IZITHAKAZELO OF NGUNI CLANS

 • Sunday, November 15, 2015
 • Samuel Albert
 • Below are some izithakazelo (Kinship group praises)  for some nguni or ngoni clans collected from the web. As you may notice some are in Zulu, Xhosa and other nguni languages. You can use http://www.isizulu.net to get the meaning of the words. This site has an online zulu dictionary that you may also use to translate the ngoni songs found on this site. Remember that isiZulu, isiNgoni, isiXhosa, siSwati and isindebele are all nguni languages and are therefore mutually intelligible.

  Note: Isithakazelo (plural Izithakazelo)are poems praising important people e.g. ancestors within a Nguni clan. They are the story of a clan. The shortened version is used as a fond greeting of a clan member.

  Zithakazelo zakwaMsimang (now known as Simango in Malawi according to GT Nurse)

  Thabizolo
  Nonkosi
  Mhlehlela
  Nhlokozabafo
  Sdindi Kasiphuki
  Sihlula amadoda
  Mphand`umnkenkenke
  Mlotshwa...

  Zithakazelo zakwa Khumalo

  Mntungwa!
  Mbulaz'omnyama
  Abathi bedla, umuntu bebe bemyenga ngendaba.
  Abadl'izimf'ezimbili Ikhambi laphuma lilinye.
  Lobengula kaMzilikazi, Mzilikazi kaMashobana
  Shobana noGasa kaZikode, Zikode kaMkhatshwa.
  Mabaso owabas'entabeni, Kwadliwa ilanga lishona
  Bantungw'abancwaba!
  Zindlovu ezibantu, Zindlovu ezimacocombela.
  Nina bakwaMawela, Owawel'iZambezi ngezikhali.
  Nina bakaNkomo zavul'inqaba, Zavul'inqaba ngezimpondo kwelaseNgome.
  Nina enal'ukudl'umlenze KwaBulawayo!
  Mantungw'amahle! Bantwana benkosi, Nina bakwaNtokela!
  Ndabezitha!
  Maqhaw'amakhulu

  Izithakazelo zakwa-Dlamini (Nkosi)

  Nkosi
  Dlamini Hlubi
  Ludonga LaMavuso
  Abay`embo bebuyelela
  Sidwaba sikaLuthuli
  Wena esingangcwaba sibuye noMlandakazi
  Abawela lubombo ngekuhlehletela
  Nina baSobhuza uSomhlolo
  Umsazi kaSobhuza
  Mlangeni
  Nina bakwakusa neLanga
  Nina bakwaWawawa
  Lokothwana
  Sibalukhulu
  Nina beNgwane
  Nina besicoco sangenhlana
  Nina beKunene

  ezakwa Khambule

  Mncube!
  Mzilankatha!
  Nina bakwaNkomo zilal'uwaca
  Ezamadojeyana zilal'amankengana
  Mlotshwa!
  Malandel'ilanga
  Mpangazitha!
  Magosolo!
  Nina basebuhlen'obungangcakazi
  Abadl'umbilini wenkomo kungafanele
  Kwakufanel'udliwe ngabalandakazi
  Nina bakaDambuza Mthabathe
  Nina basemaNcubeni
  Enabalekel'uShaka
  Naziphons'emfuleni
  Kwakhuz'abantu banifihla
  Naphenduk'abakwaKhambule
  Nafik'eSwazini
  Naphenduk'uNkambule
  Nina baseSilutshana
  Nin'enakhelana noMbunda
  Nina bakaMaweni

  'Thina bakwa Mhlongo sithi'

  Makhedama!
  Soyengwase!
  Nina bakaBhebhe kaMthendeka
  Nina bakaSoqubele onjengegundane
  Nina baseSiweni
  KwaMpuku yakwaMselemusi
  KwaNogwence webaya
  Zingwazi zempi yakwaNdunu
  Njoman'eyaduk'iminyakanyaka
  Yatholakal'onyakeni wesine
  Yabuye yatholakala ngowesikhombisa
  Langeni
  Owavel'elangeni.
  Ngaphandle ke uma ngingatshelwanga kahle ekhaya.

  Izithakazelo zakwa-Ndlovu.

  Gatsheni!
  Boya benyathi!
  Buyasongwa buyasombuluka.
  Mpongo kaZingelwayo!
  Nina bakwandlovu zidl' ekhaya,
  Ngokweswel' abelusi.
  Nina bakwakhumbula amagwala.
  Nina bakwademazane ntombazana
  Nina bakwasihlangu sihle.
  Mthiyane!
  Ngokuthiy'amadod'emazibukweni.
  Nina bakwaMdubusi!

  Izithakazelo Zakwa-gumede

  Mnguni! Qwabe!
  Mnguni kaYeyeye
  osidlabehlezi
  BakaKhondlo kaPhakathwayo
  Abathi bedla, babeyenga umuntu ngendaba
  Abathi "dluya kubeyethwe."
  Kanti bahlinza imbuzi.
  Bathi umlobokazi ubeyethe kayikhuni
  Sidika lolodaba!
  Phakathwayo!
  Wena kaMalandela
  Ngokulandel' izinkomo zamadoda,
  Amazala-nkosi lana!
  Mpangazitha!

  Izithakazelo zakwaMabaso

  Mntungwa,
  Ndabezitha,
  Mbulazi ,
  wen' odl' umunt' umyenga ngendaba,
  wen' omanz' akhuphuk' intaba

  Zithakazelo zakwaNgwenya

  Ngwenya(South African version)
  Mntimande,
  Bambolunye,
  zingaba mbili,
  zifuze konina,
  ekhabonina,
  mabuya,
  bengasabuyi
  baye babuya
  emangwaneni ,
  nungunde,
  wakhothe,
  bayosala beziloyanisa

  Zithakazelo zakwaZulu

  Zulu kaMalandela;
  Zulu omnyama ondlela zimhlophe.
  Nina baka Phunga no Mageba.
  Ndaba; nina bakaMjokwane kaNdaba.
  Nina benkayishana kaMenzi eyaphunga umlaza ngameva.
  Mnguni, Gumede.
  Ndabezitha

  Izithakazelo zakwa zungu:

  Gwabini,
  manzini,
  geda,
  nyama kayishe eshaya ngamaphephezeli
  ncwane,
  hamashe,
  geda,
  wena owaphuma ngenoni emgodini,
  wena owakithi le emaheyeni,sengwayo

  I have just noted that some people have been trying to search for the meaning of the word ndabezitha used above and in some Zulu films such as Shaka Zulu below.

  Ndabezitha is the one of the praise and respect words used when the Zulus and other Ngunis want to acknowledge loyalty to a Nguni royalty. Just as in English one would say, 'your majesty or his royal majesty or your royal majesty' to their king, in Zulu and other nguni words you use the praise word ndabezitha. The word is a contraction of indaba yezitha literally meaning 'matter of the enemies'  Read more...

  Subscribe