Sunday, February 22, 2009

0

Traditional Christian Songs In Original Ngoni Language

 • Sunday, February 22, 2009
 • Samuel Albert
 • Share
 • I intend to post all the songs that I have been able to collect. So this is a work in progress page that will continue to be updated. Most if not all the songs that I'll post were composed in the late 18th century when most of Ngoni spoke Ngoni language (a Nguni language, a family of languages that include isiZulu, siSwati, isiXhosa etc ).

  Most if not all songs to be posted are from the Izingoma zobukhristu hymn of the Livingstonia Synod of the Church of Central Africa Presbyterian (CCAP). I would like to thank Dr. Lupenga Mphande for pointing out to me among other things that the song book comprises apart from Ngoni, Zulu and Xhosa hymns as well. I hope that those involved in the promotion of Ngoni culture could drink from the well of wisdom of such scholars as Dr. Lupenga Mphande.


  Baba Wethu by Jonathan Chirwa


  1 Baba wethu sisondela kuwena,
  Mawuhlangane nathi, Nkosi yethu.

  2 Nazo zinhliziyo zethu ngezakho,
  Uzihlole zona, uzihlanzise.

  3 Nawo, amehlo ethu angawakho,
  Makabone izinto zakho zodwa.

  4 Nazo izandhla zethu zingezakho,
  Mazibambe umusebenzi wakho.

  5 Nazo izinyawo zethu ngezakho,
  Mazigijime endhleleni yakho.

  6 Nayo imilomo yethu ngeyakho,
  Mayitshel'indaba yakho kubantu.

  7 Nazo, izindhlebe zethu ngezakho,
  Maziqaphele kuwe, Nkosi yethu.

  PHENDUKANI NANGU YESU  1. Phendukani bobaba nangu Yesu,

  Umemeza ilizwe, nanguke nanguke
  Nangu Yesu umemeza ilizwe

  2. Phendukani bomama nangu Yesu.

  3. Makhosi phendukani nangu Yesu.

  4. Zinduna phendukani nangu Yesu.

  5. Majaha phendukani nangu Yesu.

  6. Zinthombi phendukani nangu Yesu.

  7. Tshokona muyayala nangu Yesu.

  Izingoma zobukhristu no. 21
  by Mawelera Tembo


  1. Israel buyela, buyela ku Yehova.
  Kulumqango wakho.

  2. Ungadangali-ke.
  3. Nange ‘zono zakho.
  4. Nokuba ziningi.
  5. Yena wozihlanza.
  6. Yena umemeza.
  7. Tshiyani okubi.
  8. Lina Bantu bakhe.
  9. Nimuthande yena.
  10. Ngokuba ngumsizi.
  11. Msizi wabo bonke.
  12. Buyela, buyela.
  13. Olahlekileyo.
  14. Ukuleke kuye.
  15. Yena uyakuzwa.
  16. Buyani buyani, buyani ku Yehova.
  Kulumqango wethu

  Izingoma zobukhristu no.18

  1. Ibandhla likaJesu limani hau limani,
  Silimel'ukupila phakade kutalani;
  Akunani abantu bohleka bohleka badinwe,
  Sebenzani bandhla lika Jesu
  Sofumama umvuzo ezulwini kutalani.

  2. Umhlaba kaunawo umvuzo hau limani,
  Oko mhlaba konke ku yapela kutalani;
  Ubuhle bomhlaba uyaguga,
  Upele ube sengamanyala kutalani,
  UJesu wafela tina bantu;
  Ukusihlenga ezonweni.

  3. Yazini kuti tina sahlengwa hau limani,
  Sihlengwa nje sobesingayazi kutalani,
  UJesu nguye Msindisi wetu,
  Wasindisa sonke ekufeni kutalani;
  Yena ngi mbokoto esindwayo
  Yipatwa ngesikutalikazi kutalani.

  4. Siqinise siqine sithi ngco hau limani,
  Siqinise ukulwa kwethu kutalani;
  Sogiya sohuba ezulwini,
  Somekeza sojabula tina kutalani
  Sohuba kuzwakale intokozo,
  Kojabiswa abasihlekayo kutalani.

  5. Masikutale singadinwi hau limani,
  Silime kuze kufike Inkosi kutalani;
  Mhla Inkosi iyakubuya kodika izulu no mhlaba,
  Bahlabelele abakolwa yo,
  Kanye na bangcwele ezulwini kutalani
  Lizwe Lonke


  1.Lizwe Lonke vumani, nge njabulo ku Mlungu
  HLabelani, ngokubonga iGama.

  2.Yitshoni kuYehova, kuti uyesabeka,
  Ekwenzeni, ngo buningi ba mandhla.

  3.Hambanini nibone, imisebenzi yakhe,
  Yesabeka, ekwenzeni ku bantu.

  4.Uyabusa ngamandhla, kuze kube pakade.
  Iso lakhe, liyalinda izizwe.

  5.Yizani nizwe nonke, lina enimsabayo,
  Hlabelani, nikotame, ngotabo.

  6.Masihlokome sonke, sikotame ku Mlungu,
  Aleluya! Aleluya! Somandhla.

  0 Responses to “Traditional Christian Songs In Original Ngoni Language”

  Post a Comment

  Subscribe